پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو فرم کوتاه  60 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی

Visual Basic,پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو فرم کوتاه  60 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx

دانلود

Visual Basic 249/72 کیلوبایت 6 docx 15000

پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو فرم کوتاه  60 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی دانلود پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو فرم کوتاه  60 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی با فرمت ورد doc تفسیر فرم کوتاه و تجدید نظر شده پرسش نامه شخصیتی نئو (NEO-PI-R)  پرسش نامه شخصیتی نئو در سال 1985 توسط کاستا و مک کری تهیه شده است (کاستا و مک کری، 1992). این پرسش نامه حاوی 240 سوال است و دارای دو فرم S (درجه بندی توسط خود فرد) و فرم R (درجه بندی توسط دیگران) است. این پرسش نامه پنج عاملی شخصیت پنج خصوصیت در هر عامل را اندازه می گیرد و به این ترتیب ارزیابی جامعی از شخصیت فرد ارائه می دهد. این پرسش نامه، مناسب افراد است که  17سال یا بیشتر دارند و در ایران توسط گروسی (1380) ترجمه، هنجار یابی و اجرا شده است. فرم 60 سوالی آن که در این پژوهش از آن استفاده شده است، در صورتی به کار می رود که مدت زمان اجرای پژوهش محدود و اطلاعات کلی از شخصیت کافی باشد.        نحوه نمره گذاری پرسشنامه نئو فرم کوتاه سوالات در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای توسط فرد پاسخ داده می شوند. برای هر عامل 12 سوال اختصاص یافته است. هریک از سوالات دارای 5 گزینه «کاملأ موافقم»، «موافقم»، «نظری ندارم»، «مخالفم» و«کاملأ مخافم» می باشند. که نمره های صفر تا چهار به آن تعلق می گیرد. هر عامل دارای 12 آیتم و دامنه نمره-ها از صفر تا 48 است. با جمع نمرات هر یک از سوالات مربوط به هر آیتم، پنج نمره مجزا به دست می آید. شماره سوال هایی که به هر یک از آیتم ها اختصاص دارد به شرح زیر در جدول 3-1بیان شده است.     جدول 3-1) سوالات اختصاص یافته به هر یک از آیتم های شخصیت در پرسش نامه نئو ردیف    آیتم    شماره سوالات 1    روان رنجور-خویی    1-6-11-16-21-26-31-36-41-46-51-56 2    برون گرایی    2-7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57 3    گشودگی    3-8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58 4    موافق بودن    4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59 5    با وجدان بودن    5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60       اعتبار و روایی پرسش نامه نئو این پرسش نامه توسط مک کری و کاستا در اصل برای جمعیت بهنجار تهیه شد و در طی دهه گذشته بیشترین استفاده در کاربست های پژوهشی و بالینی داشته است. نسخه اصلی آن در سال 1992 توسط کاستا و مک کری برای سنجش الگوی پنج عاملی شخصیت (روان رنجور خویی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و باوجدان بودن) تنظیم شد (جدول 3-1). در خصوص اعتبار NEO-FFI، نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیر مقیاس های این الگوی 5 عاملی، همسانی درونی خوبی دارند. به عنوان مثال کاستا و مک کری (1992) ضریب آلفای کرونباخ بین 68/0 (برای موافق بودن) تا 86/0 (برای روان رنجور خویی) را گزارش کردند.  ضریب آلفای گزارش شده توسط آنان 74/0 تا 89/0با میانگین 81/0 متغییر بوده است. در حالی که در تحقیق بنچارد و همکاران (1999) این ضریب در روان رنجور خویی 85/0، در برون گرایی 72/0، در گشودگی 68/0، برای موافق بودن 69/0 و برای با وجدان بودن 79/0 بوده است.     هلدن (1999) نیز ضریب آلفای این 5 عامل را در دامنه 76/0 (برای گشودگی) تا 87/0 (برای روان رنجور خویی) گزارش می کند. نتایج مطالعه مورادیان و نزلک (1995) نیز حاکی از آن است که آلفای کرونباخ روان رنجور خویی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن به ترتیب عبارت است از 84/0، 75/0، 74/0، 75/0 و83/0. اخیرا نیز پژوهشی درباره شخصیت و اختلالات خوردن، ثبات درونی 69/0 تا 90/0 برای مقیاس های آزمون گزارش شده است (ایگرت، لندوسکی و کلامپ، 2007).اعتبار دراز مدت تست NEO-PI نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یک مطالعه طولی 6 ساله روی مقیاس های N، E، O ضریب های68/0 تا 83/0 را نشان داده است. ضریب های اعتبار دو عامل A و C به فاصله 3 سال 79/0 تا 63/0 بوده است (کاستا، مک کری، 1998). در یک مطالعه طولی 7 ساله از ارزیابی همسالان که در آن کل تست به کار رفته بود ضرایب اعتبار بین 82/0 تا 51/0 برای 18 صفت فرعی N، E، O و 63/0 تا 81/0 برای عوامل اصلی 5 گانه در مردان و زنان به دست آمده است (کاستا، مک کری، 1998).     در ایران نیز حق شناس (1387) بر روی نمونه 502 نفری جمعیت شیراز به نتایج مشابهی رسیده است. ضرایب آلفای کرونباخ برابر C= 0.83، A= 0.71، O= 0.57، E= 0.71، N= 0.81 و اعتبار آزمون- آزمون مجدد در فاصله 6 ماه برابر N= 0.53، A= 0.6، O= 0.76 و E= 0.74 به دست آمده است.بررسی هایی که تا به امروز در مورد نئو به عمل آمده است، مثبت بوده اند (وایدیگر، 1992). بررسی های صورت گرفته این آزمون را بهترین نماینده ابعاد پنج عاملی بزرگ می دانند و مخصوصاّ پژوهش ها اعتبار و پایایی آن را مطلوب گزارش کرده اند.       15000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود کلمات کلیدی : پرسشنامه نئو فرم کوتاه pdf آزمون نئو 60 سوالی pdf تفسیر کامل ازمون نئو پرسشنامه شخصیتی نئو پرسشنامه شخصیتی neo فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو پرسشنامه شخصیت نئو 60 سوالی دانلود پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو

دانلود پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو فرم کوتاه  60 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی با فرمت ورد doc

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime
 • پاورپوینت آموزش روانشناختی خانواده بیماران شدید
 • روانپزشکی,پاورپوینت آموزش روانشناختی خانواده بیماران شدید+pptx دانلود روانپزشکی 87/65 کیلوبایت 57 pptx 11000 پاورپوینت آموزش روانشناختی خانواده بیماران شدید دانلود پاورپوینت آموزش روانشناختی خانواده بیماران شدید دانلود پاورپوینت آموزش روانشناختی خانواده بیماران شدید روانپزشکی جهت رشته ی روانپزشکی در قالب…

 • پاورپوینت مبانی تجارت الکترونیکی
 • مدیریت,پاورپوینت مبانی تجارت الکترونیکی+pptx دانلود مدیریت 284/07 کیلوبایت 47 pptx 25000 پاورپوینت مبانی تجارت الکترونیکی دانلود پاورپوینت مبانی تجارت الکترونیکی جهت رشته مدیریت در قالب 47 اسلاید و با فرمت pptx دانلود پاورپوینت مبانی تجارت الکترونیکی جهت رشته مدیریت در…

 • پاورپوینت سرمایه فکری IC
 • حسابداری,پاورپوینت سرمایه فکری IC+pptx دانلود حسابداری 3/52 مگابایت 78 pptx 15000 پاورپوینت سرمایه فکری IC پاورپوینت سرمایه فکری IC (Intellectual capital) به تعداد 78 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان پاورپوینت سرمایه فکری IC (Intellectual capital) به تعداد…

 • پاورپوینت خانواده درمانی سیستمی میلان
 • پزشکی,پاورپوینت خانواده درمانی سیستمی میلان+pptx دانلود پزشکی 2/15 مگابایت 24 pptx 11000 پاورپوینت خانواده درمانی سیستمی میلان دانلود پاورپوینت خانواده درمانی سیستمی میلان دانلود پاورپوینت خانواده درمانی سیستمی میلان جهت رشته ی پزشکی در قالب 24 اسلاید و با فرمت…

 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری افسردگی
 • روانشناسی و علوم تربیتی,فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری افسردگی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 113/14 کیلوبایت 58 docx 23000 فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری افسردگی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی که در آن به…

 • پاورپوینت عملکرد آنزیم لیپاز بر باکتری تجزیه کننده نفت خام از دشت همدان
 • فنی و مهندسی,پاورپوینت عملکرد آنزیم لیپاز بر باکتری تجزیه کننده نفت خام از دشت همدان+ppt دانلود فنی و مهندسی 2/2 مگابایت 12 ppt 15000 پاورپوینت عملکرد آنزیم لیپاز بر باکتری تجزیه کننده نفت خام از دشت همدان دانلود پاورپوینت عملکرد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *