دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی فرم بلند

روانشناسی و علوم تربیتی,دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی فرم بلند+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 18/78 کیلوبایت 6 docx 18000 دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی فرم بلند پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 84 سوالی در قالب… ادامه خواندن دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی فرم بلند
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه بلوغ حرفه ای شغلی کارکنان کریتز و همکاران

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه بلوغ حرفه ای شغلی کارکنان کریتز و همکاران+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 15/16 کیلوبایت 3 docx 15000 پرسشنامه بلوغ حرفه ای شغلی کارکنان کریتز و همکاران پرسشنامه بلوغ حرفه ای شغلی کارکنان کریتز و همکاران با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی خرده مقیاس ها 23 سوالی در قالب… ادامه خواندن پرسشنامه بلوغ حرفه ای شغلی کارکنان کریتز و همکاران
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه تاثير آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال زندانيان آزاد شده

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه تاثير آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال زندانيان آزاد شده+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 89/79 کیلوبایت 6 docx 6000 پرسشنامه تاثير آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال زندانيان آزاد شده پرسشنامه تاثير آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال زندانيان آزاد شده با تفسیر، روایی و پایایی، بررسی… ادامه خواندن پرسشنامه تاثير آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال زندانيان آزاد شده
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون با نمره گذاری، روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 13/14 کیلوبایت 3 docx 15000 پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی سنجش تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) با نمره گذاری، تفسیر، روایی… ادامه خواندن پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون با نمره گذاری، روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه پرخاشگری کودکان باس و پری (AQ) با نمره گذاری، روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه پرخاشگری کودکان باس و پری (AQ) با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 16/86 کیلوبایت 3 docx 6000 پرسشنامه پرخاشگری کودکان باس و پری (AQ) با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه پرخاشگری کودکان باس و پری (AQ) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه… ادامه خواندن پرسشنامه پرخاشگری کودکان باس و پری (AQ) با نمره گذاری، روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ) با نمره گذاری، روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ) با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 13/28 کیلوبایت 5 docx 6000 پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ) با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ) رساله دکتری کولین (2004) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی… ادامه خواندن پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ) با نمره گذاری، روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه تجربه خشونت در زناشویی و دوران کودکی با روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه تجربه خشونت در زناشویی و دوران کودکی با روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 114/8 کیلوبایت 4 docx 7000 پرسشنامه تجربه خشونت در زناشویی و دوران کودکی با روایی و پایایی پرسشنامه تجربه خشونت در زناشویی و دوران کودکی با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها… ادامه خواندن پرسشنامه تجربه خشونت در زناشویی و دوران کودکی با روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی 54 سوالی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی 54 سوالی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 26/07 کیلوبایت 9 docx 15000 پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی 54 سوالی پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی 54 سوالی تجدید نظر شده با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 54 سوالی در قالب فایل ورد و… ادامه خواندن پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی 54 سوالی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون گلیزر با روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون گلیزر با روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 19/18 کیلوبایت 4 docx 6000 پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون گلیزر با روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد پرسشنامه ی تفکر انتقادی واتسون (گلیزر) گلاسر ( کیان پور، ۱۳۹۱) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و… ادامه خواندن پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون گلیزر با روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه سنجش تنیدگی ملکی رنجبر با نمره گذاری، روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه سنجش تنیدگی ملکی رنجبر با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 15/95 کیلوبایت 4 docx 6000 پرسشنامه سنجش تنیدگی ملکی رنجبر با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه سنچش تنیدگی ملکی رنجبر 1373 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها،… ادامه خواندن پرسشنامه سنجش تنیدگی ملکی رنجبر با نمره گذاری، روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه خشنودی شغلی اسمیت، کندال و هالین

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه خشنودی شغلی اسمیت، کندال و هالین+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 970/45 کیلوبایت 5 docx 15000 پرسشنامه خشنودی شغلی اسمیت، کندال و هالین پرسشنامه رضایت و خشنودی شغلی اسمیت، کندال و هالین با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 70 سوالی در قالب فایل… ادامه خواندن پرسشنامه خشنودی شغلی اسمیت، کندال و هالین
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی اسنل و فیشرو والترز

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی اسنل و فیشرو والترز+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 20/7 کیلوبایت 12 docx 15000 پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی اسنل و فیشرو والترز پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی اسنل و فیشرو والترز (1993) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها،… ادامه خواندن پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی اسنل و فیشرو والترز
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه تیپ شخصیتی a و b کول کویت و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه تیپ شخصیتی a و b کول کویت و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 48/44 کیلوبایت 4 docx 15000 پرسشنامه تیپ شخصیتی a و b کول کویت و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه تیپ شخصیتی a و b کول کویت و همکاران… ادامه خواندن پرسشنامه تیپ شخصیتی a و b کول کویت و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه سبک دلبستگی سیمپسون با روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه سبک دلبستگی سیمپسون با روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 10/74 کیلوبایت 2 docx 15000 پرسشنامه سبک دلبستگی سیمپسون با روایی و پایایی پرسشنامه سبک دلبستگی سیمپسون (AAI) با تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 10 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx پرسشنامه… ادامه خواندن پرسشنامه سبک دلبستگی سیمپسون با روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه دانش مفهومی معلمان با نمره گذاری، روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه دانش مفهومی معلمان با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 28/71 کیلوبایت 5 docx 6000 پرسشنامه دانش مفهومی معلمان با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه دانش مفهومی معلمان با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 10 سوالی در قالب… ادامه خواندن پرسشنامه دانش مفهومی معلمان با نمره گذاری، روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه دانش جنسی زوجین آن هوپر 1992  با نمره گذاری، روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه دانش جنسی زوجین آن هوپر 1992  با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 45/26 کیلوبایت 3 docx 6000 پرسشنامه دانش جنسی زوجین آن هوپر 1992  با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه دانش جنسی زوجین آن هوپر 1992 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه… ادامه خواندن پرسشنامه دانش جنسی زوجین آن هوپر 1992  با نمره گذاری، روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی (cases) جينکز و مورگان با روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی (cases) جينکز و مورگان با روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 13/05 کیلوبایت 2 docx 15000 پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی (cases) جينکز و مورگان با روایی و پایایی پرسشنامه خودشی انگاری فردریکسون، رابرت، نل، کوئین و توئینگ، 1998 با تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها… ادامه خواندن پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی (cases) جينکز و مورگان با روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه خودشی انگاری فردریکسون، رابرت، نل، کوئین و توئینگ، 1998

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه خودشی انگاری فردریکسون، رابرت، نل، کوئین و توئینگ، 1998+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 15/41 کیلوبایت 3 docx 15000 پرسشنامه خودشی انگاری فردریکسون، رابرت، نل، کوئین و توئینگ، 1998 پرسشنامه خودشی انگاری فردریکسون، رابرت، نل، کوئین و توئینگ، 1998 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده… ادامه خواندن پرسشنامه خودشی انگاری فردریکسون، رابرت، نل، کوئین و توئینگ، 1998
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی

مدیریت,پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx دانلود مدیریت 38/12 کیلوبایت 5 docx 6000 پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن پی رابینز وضعیت ابعاد سه گانه ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس… ادامه خواندن پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن پی رابینز ابعاد رسمیت و تمرکز

مدیریت,پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن پی رابینز ابعاد رسمیت و تمرکز+docx دانلود مدیریت 14/52 کیلوبایت 3 docx 5000 پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن پی رابینز ابعاد رسمیت و تمرکز پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن پی رابینز شامل ابعاد رسمیت و تمرکز با تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 16 سوالی در قالب فایل… ادامه خواندن پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن پی رابینز ابعاد رسمیت و تمرکز
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه مقیاس زوجی انریچ 35 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه مقیاس زوجی انریچ 35 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 24/53 کیلوبایت 4 docx 15000 پرسشنامه مقیاس زوجی انریچ 35 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی و مقیاس زوجی انریچ 35 سوالی با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه… ادامه خواندن پرسشنامه مقیاس زوجی انریچ 35 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 115 سوالی فرم بلند مدل مفهومی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 115 سوالی فرم بلند مدل مفهومی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 273/02 کیلوبایت 9 docx 15000 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 115 سوالی فرم بلند مدل مفهومی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 115 سوالی فرم بلند مدل مفهومی با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده… ادامه خواندن پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 115 سوالی فرم بلند مدل مفهومی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ 23 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ 23 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 11/95 کیلوبایت 3 docx 15000 پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ 23 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه مقیاس سازگاری و رضایت زناشویی ENRICH اینریچ 47 ماده ای با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی،… ادامه خواندن پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ 23 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

 پرسشنامه مقياس سازگاری زناشويي اینریچ 47 ماده ای

روانشناسی و علوم تربیتی, پرسشنامه مقياس سازگاری زناشويي اینریچ 47 ماده ای+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 15/14 کیلوبایت 4 docx 5000  پرسشنامه مقياس سازگاری زناشويي اینریچ 47 ماده ای پرسشنامه مقیاس سازگاری و رضایت زناشویی ENRICH اینریچ 47 ماده ای با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 47… ادامه خواندن  پرسشنامه مقياس سازگاری زناشويي اینریچ 47 ماده ای
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری با نمره گذاری، روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 22/68 کیلوبایت 7 docx 15000 پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریچ اسمیت گارسیا مک گیجی با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه… ادامه خواندن پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری با نمره گذاری، روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی SAS پی کل و ویسمن 1999

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی SAS پی کل و ویسمن 1999+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 42/63 کیلوبایت 13 docx 8000 پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی SAS پی کل و ویسمن 1999 پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی SAS پی کل و ویسمن (1999) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده… ادامه خواندن پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی SAS پی کل و ویسمن 1999
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل فرم دانش آموزان و دانشجویان 32 سوالی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل فرم دانش آموزان و دانشجویان 32 سوالی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 83/13 کیلوبایت 12 docx 19000 پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل فرم دانش آموزان و دانشجویان 32 سوالی پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل فرم دانش آموزان و دانشجویان 32 سوالی با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه… ادامه خواندن پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل فرم دانش آموزان و دانشجویان 32 سوالی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجویان با نمره گذاری، روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجویان با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 31/88 کیلوبایت 18 docx 9000 پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجویان با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجویان ( سازگار شدن با محیط دانشگاه، رشته تحصیلی، محیط خوابگاه، سازگار شدن با شرایط جدید آموزشی و سایر… ادامه خواندن پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجویان با نمره گذاری، روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان زنان طلاق رسمی و عاطفی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان زنان طلاق رسمی و عاطفی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 20/19 کیلوبایت 13 docx 7000 پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان زنان طلاق رسمی و عاطفی پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان برای زنان طلاق رسمی و عاطفی با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و… ادامه خواندن پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان زنان طلاق رسمی و عاطفی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه سازگاری فردی اجتماعی کالیفرنیا ctp کلارک و همکاران

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه سازگاری فردی اجتماعی کالیفرنیا ctp کلارک و همکاران+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 20/81 کیلوبایت 9 docx 15000 پرسشنامه سازگاری فردی اجتماعی کالیفرنیا ctp کلارک و همکاران پرسشنامه سازگاری فردی اجتماعی نوجوانان کالیفرنیا ctp کلارک و همکاران 1953 با دستوالعمل، تفسیر، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 180 سوالی در… ادامه خواندن پرسشنامه سازگاری فردی اجتماعی کالیفرنیا ctp کلارک و همکاران
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست با نمره گذاری، روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 18/15 کیلوبایت 5 docx 7000 پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (سنجش میزان سازگاری شغلی و عوامل آن) با نمره گذاری، تفسیر، روایی… ادامه خواندن پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست با نمره گذاری، روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه سازه های خود اتکایی با روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه سازه های خود اتکایی با روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 39/99 کیلوبایت 3 docx 6000 پرسشنامه سازه های خود اتکایی با روایی و پایایی پرسشنامه سازه های خود اتکایی با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 8 سوالی در قالب فایل… ادامه خواندن پرسشنامه سازه های خود اتکایی با روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی پورکبیریان با نمره گذاری، روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی پورکبیریان با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 13/44 کیلوبایت 3 docx 15000 پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی پورکبیریان با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی پورکبیریان 1386 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها،… ادامه خواندن پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی پورکبیریان با نمره گذاری، روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه فرم تجدید نظر و اصلاح شده سازگاری زوجی زناشویی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه فرم تجدید نظر و اصلاح شده سازگاری زوجی زناشویی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 142/13 کیلوبایت 5 docx 15000 پرسشنامه فرم تجدید نظر و اصلاح شده سازگاری زوجی زناشویی پرسشنامه فرم تجديد نظر شده و اصلاح شده مقياس سازگاري زوجی زناشويي باسبي، کران، لارسن و کريستنسن (1995؛ به نقل از هوليست… ادامه خواندن پرسشنامه فرم تجدید نظر و اصلاح شده سازگاری زوجی زناشویی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی سینها و سینگ 1993

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی سینها و سینگ 1993+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 13/37 کیلوبایت 3 docx 15000 پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی سینها و سینگ 1993 پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی (دانش آموزان) سینها و سینگ 1993 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 60 سوالی… ادامه خواندن پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی سینها و سینگ 1993
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان 160 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان 160 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 42/58 کیلوبایت 10 docx 15000 پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان 160 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و… ادامه خواندن پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان 160 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس

مدیریت,پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس+docx دانلود مدیریت 39/69 کیلوبایت 9 docx 7000 پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 25 سوالی در قالب فایل ورد و… ادامه خواندن پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی

حسابداری,نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی+pdf دانلود حسابداری 8/59 مگابایت 1191 pdf 7000 نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته… ادامه خواندن نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پاورپوینت نظریه یادگیری – سازنده گرایی

مدیریت,پاورپوینت نظریه یادگیری – سازنده گرایی+pptx دانلود مدیریت 482/41 کیلوبایت 30 pptx 22000 پاورپوینت نظریه یادگیری – سازنده گرایی پاورپوینت نظریه یادگیری – سازنده گرایی به تعداد 30 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان پاورپوینت نظریه یادگیری – سازنده گرایی به تعداد 30 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان   بعضی… ادامه خواندن پاورپوینت نظریه یادگیری – سازنده گرایی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (LSS) چلادوری و صالح (۱۹۷۸)

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (LSS) چلادوری و صالح (۱۹۷۸)+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 14/9 کیلوبایت 3 docx 15000 پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (LSS) چلادوری و صالح (۱۹۷۸) پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (LSS) چلادوری و صالح (۱۹۷۸) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده… ادامه خواندن پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (LSS) چلادوری و صالح (۱۹۷۸)
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه سبک های یادگیری و شناختی همگرا و واگرا کلب

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه سبک های یادگیری و شناختی همگرا و واگرا کلب+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 15/73 کیلوبایت 5 docx 15000 پرسشنامه سبک های یادگیری و شناختی همگرا و واگرا کلب پرسشنامه سبک های یادگیری و شناختی همگرا و واگرا کلب 1985 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و… ادامه خواندن پرسشنامه سبک های یادگیری و شناختی همگرا و واگرا کلب
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه سبک های حل تعارض زناشویی زوجین رحیم 1992 (ROCI-II) نسخه B فرم دوم

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه سبک های حل تعارض زناشویی زوجین رحیم 1992 (ROCI-II) نسخه B فرم دوم+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 53/25 کیلوبایت 14 docx 15000 پرسشنامه سبک های حل تعارض زناشویی زوجین رحیم 1992 (ROCI-II) نسخه B فرم دوم پرسشنامه سبک های حل تعارض زناشویی زوجین رحیم 1992(ROCI-II) نسخه B یا فرم دوم… ادامه خواندن پرسشنامه سبک های حل تعارض زناشویی زوجین رحیم 1992 (ROCI-II) نسخه B فرم دوم
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime

پرسشنامه سبک های اسنادی نوجوانان پترسون سلیگمن با نحوه نمره گذاری

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه سبک های اسنادی نوجوانان پترسون سلیگمن با نحوه نمره گذاری+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 20/6 کیلوبایت 8 docx 15000 پرسشنامه سبک های اسنادی نوجوانان پترسون سلیگمن با نحوه نمره گذاری پرسشنامه سبک های اسنادی نوجوانان (دانش آموزان) توسط پترسون ، سلیگمن و آبرامسون (1984) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و… ادامه خواندن پرسشنامه سبک های اسنادی نوجوانان پترسون سلیگمن با نحوه نمره گذاری
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime